Hoàn thành tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021-2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành việc tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa vào thực hiện năm 2021-2022

Thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-BVHTTDL  ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2021-2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp các Hội đồng của 07 lĩnh vực gồm: Văn hóa, Gia đình; Thể dục thể thao; Du lịch; Di sản văn hóa; Nghệ thuật; Mỹ thuật và Chương trình KHCN lĩnh vực Văn hóa.

Các Hội đồng gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực được mời tham dự, Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Hội đồng thảo luận, nhận xét về Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Sau khi thông qua chương trình và nguyên tắc làm việc theo quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015, Hội đồng đã xem xét Hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn cụ thể:

- Lĩnh vực Văn hóa, Gia đình có 04 Hồ sơ/04 nhiệm vụ;

- Lĩnh vực Thể dục thể thao có 04 Hồ sơ/04 nhiệm vụ;

- Lĩnh vực Du lịch có 06 Hồ sơ/04 nhiệm vụ;

- Lĩnh vực Di sản văn hóa có 06 Hồ sơ/06 nhiệm vụ

- Lĩnh vực Nghệ thuật có 04 Hồ sơ / 04 nhiệm vụ;

- Lĩnh vực Mỹ thuật có 02 Hồ sơ/02 nhiệm vụ;

- Chương trình KHCN lĩnh vực  Văn hóa có 18 Hồ sơ/12 nhiệm vụ.


Kết quả làm việc đã xác định được 36 Hồ sơ trúng tuyển chọn để đưa vào thực hiện năm 2021-2022.

Hội đồng đã kết luận những nội dung cần chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện Thuyết minh, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt./.

Đình Lâm