Bộ VHTTDL hướng dẫn đề xuất đề tài nhánh thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ

Ngày 06/3/2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 980/BVHTTDL-KHCNMT về hướng dẫn đề xuất đề tài nhánh thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

Chương trình KHCN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" được phê duyệt tại Quyết định số 743/QĐ-BVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến. 

Để triển khai thực hiện Chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị xây dựng đề xuất các đề tài nhánh thuộc Chương trình như sau:

1. Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ căn cứ định hướng mục tiêu, yêu cầu đối với nội dung, sản phẩm và danh mục định hướng các nhiệm vụ ưu tiên của Chương trình đã được phê duyệt để xây dựng đề xuất các đề tài nhánh thực hiện năm 2021-2022.

Lưu ý: Các đề xuất đề tài tập trung rõ cơ sở lý luận về môi trường văn hóa, kinh nghiệm quốc tế, mối quan hệ môi trường văn hóa với phát triển kinh tế xã hội...

2. Hồ sơ đăng ký

- Công văn đề nghị của đơn vị;

- Phiếu đề xuất theo Phụ lục số 01 của Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL có xác nhận của thủ lãnh đạo đơn vị chủ trì.

- Bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Văn bản đề xuất đề nghị gửi qua hòm thư: quanlykhoahocbvh@gmail.com.

3. Thời gian và nơi nhận

- Thời hạn nộp đề xuất trước ngày 30/3/2020.

- Nơi nhận: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phòng QLNCKH

Đính kèm: