Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của phương tiện truyền thông mới

Ngày 25/4/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ: "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của phương tiện truyền thông mới".

Đây là đề tài Tổng hợp thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của phương tiện truyền thông mới" do PGS.TS. Tù Thị Loan, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu có 07 thành viên được thành lập theo Quyết định theo Quyết định số 1387/QĐ-BVHTTDL ngày 16/4/2019. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài nghiên cứu trong 2 năm 2017-2018 với mục tiêu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò và tác động của phương tiện truyền thông mới đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở khảo sát thực trạng sử dụng một số phương tiện truyền thông mới (báo chí điện tử, văn học mạng, nghệ thuật trên mạng, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến ...) nghiên cứu đánh giá tác động của chúng đến sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam ở nước ta hiện nay

Nghiên cứu kinh nghiệm người ngoài trong việc xử lý các tác động của phương tiện truyền thông mới đến văn hóa và con người trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay.

Dự báo xu hướng phát triển của một số phương tiện truyền thông mới và tác động của chúng đến văn hóa và con người Việt Nam hiện nay.

Đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của một số phương tiện truyền thông mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Sau khi nghe báo cáo kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, ý kiến nhận xét phản biện, các thành viên Hội đồng và phần giải trình, tiếp thu của chủ nhiệm đề tài. Hội đồng đã họp riêng và thống nhất đánh giá đề tài như sau:

Đề tài triển khai công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phù hợp đã giải quyết tốt được mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đầy đủ sản phẩm khoa học theo Hợp đồng đã ký.

 Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của PTTTM đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 Bước đầu phân tích làm rõ đặc điểm, tính chất, cơ chế tác động và phân loại cấp độ anh hưởng của từng loại PTTTM đến văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời xây dựng khung phân tích về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của PTTTM.

 Đề tài đã tổng hợp được kết quả nghiên cứu của các đề tài nhánh với các vấn đề về: sử dụng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến, sử dụng báo chí điện tử, sáng tác và hưởng thụ văn học mạng, nghệ thuật trên mạng, thực trạng sử dụng tiếng Việt trên các PTTTM…Đánh giá công tác quản lý phương tiện truyền thông mới ở Việt Nam hiện nay.

Các nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay trước tác động của PTTTM được phân tích đa chiều, xem xét cơ chế và mức độ tác động của PTTTM đến: lối sống, đạo đức của thanh thiếu niên nói chung và thanh thiếu niên ở nông thôn nói riêng; văn hóa gia đình, văn hóa của doanh nhân…Ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài thông qua phương tiện truyền thông, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trên các PTTTM…

 Đề tài đã đưa ra dự báo xu hướng phát triển của PTTTM và sự tác động đến văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời đề xuất 5 nhóm giải pháp chung và 7 nhóm giải pháp riêng cho từng nhóm đối tượng thuộc phạm vi nghiên cứu của Chương trình. Kết luận và kiến nghị của đề tài cụ thể đối với từng cơ quan, Bộ ngành có liên quan và sát với thực tiễn.

 Kết quả nghiên cứu có giá trị thực tiễn, là tài liệu tham khảo trong xây dựng và ban hành các văn bản quản lý nhà nước đối với việc xây và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của PTTTM; Xây dựng chiến lược, chương trình hành động và xây dựng các sản phẩm của PTTTM góp phần tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phát huy tính tích cực và hạn chế mặt của PTTTM.

Hội đồng nhất trí thông qua đề tài đạt loại Xuất sắc và đề nghị một số nội dung chỉnh sửa để hoàn thiện đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu