Hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP về quản lý XK, NK văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành Văn bản hợp nhất số 2950/VBHN-BVHTTDL về việc hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩmkhông nhằm mục đích kinh doanh.

Theo đó, Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012 được sửa đổi, bổ sung bởi: 

(1) Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành từ 15/08/2016

(2) Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL Hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Thông tư này quy định phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm; hoạt động tạm xuất khẩu – tái nhập khẩu, tạm nhập khẩu – tái xuất khẩu văn hóa phẩm.

Đính kèm: