Bộ VHTTDL hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1690/BVHTTDL-KHCNMT ngày 25/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Thực hiện Công văn số 2298/BTNMT-TTTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và điều kiện thực tế, triển khai tổ chức các hoạt động với nội dung cụ thể.

Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm nay có chủ đề: “Phục hồi Hệ sinh thái”   Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5): “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”.

Nội dung và hình thức tổ chức nhu sau:

Tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; giới thiệu, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học. Tuyên truyền và tổ chức thực hiện: Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (Quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia (Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch (Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao trong các khu dân cư, nơi công cộng (Quyết định số 1794/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Một số hoạt động cần được tập trung triển khai:

- Tăng cường các biện pháp nhằm phục hồi, bảo vệ các hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Bổ sung trang thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các khu điểm du lịch, di tích, cơ sở văn hóa, thể thao, địa điểm vui chơi giải trí…

- Treo băng rôn, pano, áp phích tại cơ quan, đơn vị (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu thân thiện với môi trường).

- Tăng cường số lượng các tin bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Thông tin, tài liệu truyền thông về Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: http://www.monre.gov.vn/; https://monremedia.vn/; http://vea.gov.vn; https://www.cbd.int/biodiversity-day.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (mẫu kèm theo) về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 05 tháng 8 năm 2021.