Lãnh đạo và quản lý

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định tại Quyết định số 3357/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2017

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.
Điện thoại: (84)-(04)- 3.9438234       
Fax: (84)-(04)-3.9448755
Email: Vukhcnmt-vhttdl@chinhphu.vn

Vụ trưởng: TS. Nguyễn Thế Hùng

Phòng 404 nhà D - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện thoại: 0243.9449712
Email: nthungbaoton@gmail.com

Phó Vụ trưởng: ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo

Phòng 405 nhà D - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện thoại: (0243.9433394                   
Email: dinhnguyenphuongthao-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: TS. Võ Quốc Đoàn

Phòng 401 nhà D - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện thoại:0243.9438234                     
Email: voquocdoan-vhttdl@chinhphu.vn