Công văn, thông báo

STT Số/ Ký hiệu văn bản  Trích yếu nội dung  Ngày ban hành  Loại công văn  Tải về
1 Tài liệu Hội nghị - Hội thảo khoa học 29/08/2023 Công văn đi
2 Tài liệu Hội nghị - Hội thảo Chiến lược KHCN&ĐMST ngành VHTTDL 27/10/2022 Công văn đi
3 Lấy ý kiến dự thảo "Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành văn hóa, thể thao và du lịch" 23/08/2022 Công văn đi
4 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2023-2024 21/04/2022 Công văn đi
5 Tài liệu Hội nghị - Hội thảo tổng kết Phong trào thi đua nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ giai đoạn 2016-2020 30/11/2021 Công văn đi
6 về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Báo cáo khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 09/07/2021 Công văn đi
7 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2022-2023 05/02/2021 Công văn đi
8 hướng dẫn đề xuất đề tài nhánh thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ 06/03/2020 Công văn đi
9 hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2021-2022 13/01/2020 Công văn đi
10 Thông báo trúng tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCn cấp Bộ năm 2020-2021 và hướng dẫn xây dựng Thuyết minh 09/07/2019 Công văn đi
11 Góp ý dự thảo của Bộ VHTTDL thực hiện Quyết định của Thủ tướng về chuyển giao công nghệ 14/03/2019 Công văn đi
12 Lấy ý kiến về Hồ sơ đề nghị cấp phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm của Ban quản lý Nhiệt điện 3 05/03/2019 Công văn đi
13 Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020-2021 08/01/2019 Công văn đi
14 Giấy triệu tập tham dự Hội thảo - Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018 21/09/2018 Công văn đi
15 Thông báo trúng tuyển chọn, xét chọn và hướng dẫn xây dựng Thuyết minh 05/07/2018 Công văn đi
16 Mời họp Hội thảo khoa học tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 16/05/2018 Công văn đi
17 Hướng dẫn xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019-2020 12/04/2018 Công văn đi
18 Xây dựng phương án tự chủ của tổ chức KHCN công lập theo Thông tư số 90/2017/TT-BTC 09/03/2018 Công văn đi
19 Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019-2020 05/01/2018 Công văn đi
20 Rà soát, đánh giá, đề nghị bổ sung hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ VHTTDL 13/04/2017 Công văn đi
Trang 1/4 <1234>