Văn bản KHCNMT

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
1 1233/QĐ-BVHTTDL 12/05/2023 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định định mức chi trong lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 836/QĐ-BVHTTDL 04/04/2023 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
3 03/2023/TT-BTC 10/01/2023 Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4 3819/QĐ-BVHTTDL 30/12/2022 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành "Kế hoạch phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030”
5 19/2022/TT-BKHCN 28/12/2022 Bộ KH&CN Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
6 56/2022/TT-BTC 16/09/2022 Bộ Tài chính Hướng dẫn về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
7 1632/QĐ-BVHTTDL 15/07/2022 Bộ KH&CN Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030”
8 1216/QĐ-BKHCN 08/07/2022 Bộ KH&CN Phê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu" mã số KC.02/21-30.
9 1029/QĐ-BKHCN 20/06/2022 Bộ KH&CN Phê duyệt Chương trình KHXH và Nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế". mã số KX.06/21-30.
10 1030/QĐ-BKHCN 20/06/2022 Bộ KH&CN Phê duyệt Chương trình KHXH và Nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới". mã số KX.05/21-30.
11 1031/QĐ-BKHCN 20/06/2022 Bộ KH&CN Phê duyệt Chương trình KHXH và Nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới". mã số KX.01/21-30.
12 1032/QĐ-BKHCN 20/06/2022 Bộ KH&CN Phê duyệt Chương trình KHXH và Nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu, phát huy giá trị và nguồn lực nhân văn phục vụ phát triển đất nước" mã số KX.03/21-30.
13 1033/QĐ-BKHCN 20/06/2022 Bộ KH&CN Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu" mã số KC.08/21-30.
14 1034/QĐ-BKHCN 20/06/2022 Bộ KH&CN Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu KH&CN phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển" mã số KC.09/21-30.
15 1002/QĐ-BKHCN 15/06/2022 Bộ KH&CN Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh" mã số KC.01/21-30.
16 07/2021/TT-BVHTTDL 08/09/2021 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch QUY ĐỊNH VỀ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN THỂ THAO ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN THỂ THAO
17 60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 Chính Phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
18 2289/QĐ-TTg 31/12/2020 Thủ tướng Ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030
19 2215/QĐ-TTg 24/12/2020 Thủ tướng Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện NQ 33-NQ/TQ ngày 09 tháng 6 năm 2014 của BCH TƯ khóa XI về xây dựng và PT văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
20 08/2020/TT-BVHTTDL 10/11/2020 Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu
Trang 1/10 <12345678910>