Nhiệm vụ KHCNMT chứa từ khóa: Việt Nam

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Múa Việt Nam
 • : 01/2014 - 12/2015
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Liên đoàn Xiếc Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Liên đoàn Xiếc Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
 • : 01/2013 - 12/2013
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2010 - 12/2012
Trang 1/1 <1>