Nhiệm vụ KHCNMT chứa từ khóa: Hồ Chí Minh

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : BO209723
 • : Bùi Kim Hồng
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 • : 01/1997 - 12/1998
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 • : 01/1995 - 12/1996
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 • : 01/1995 - 12/1996
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 • : 01/1993 - 12/1994
Trang 1/1 <1>