Nhiệm vụ KHCNMT chứa từ khóa: Đời sống văn hóa cơ sở

 • : Chương trình cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2017 - 12/2018
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2003 - 12/2005
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 03/2005 - 03/2007
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
 • : 03/2008 - 03/2010
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Văn phòng Bộ
 • : 01/1994 - 12/1995
Trang 1/1 <1>