Nhiệm vụ KHCNMT chứa từ khóa: Lối sống

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2019 - 12/2020
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 09/2012 - 09/2013
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Văn hóa cơ sở
 • : 01/2017 - 06/2018
 • : Chương trình cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2017 - 12/2018
 • : BO4092
 • : Hoa Hữu Vân
 • : Gia đình
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Gia đình
 • : 01/2009 - 12/2009
Trang 1/1 <1>