Nhiệm vụ KHCNMT chứa từ khóa: Dân tộc

 • : BO201472
 • : Lê Mai Oanh
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2014 - 12/2015
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Văn hoá dân tộc
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Văn hoá dân tộc
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Nghệ thuật biểu diễn
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2012 - 12/2013
Trang 1/1 <1>