Nhiệm vụ KHCNMT chứa từ khóa: Di tích

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2006 - 12/2008
 • : BO209229
 • : Nguyễn Thịnh
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 03/1992 - 03/1994
 • : BO209524
 • : Đặng Văn Bài
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/1995 - 12/1996
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 • : 01/1993 - 12/1994
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2012 - 12/2013
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/2007 - 12/2008
Trang 1/1 <1>