Nhiệm vụ KHCNMT chứa từ khóa: Nghệ thuật

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Đào tạo
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/2011 - 12/2012
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 03/1992 - 03/1994
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2012 - 12/2013
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Huế
 • : 01/2012 - 12/2013
 • : BO21118
 • : Lê Ngọc Canh
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Múa Việt Nam
 • : 01/2011 - 12/2012
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
Trang 1/1 <1>