Nhiệm vụ KHCNMT chứa từ khóa: Cơ chế

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/2011 - 12/2012
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Thư viện
 • : 01/2012 - 12/2013
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2013 - 06/2014
Trang 1/1 <1>