Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Phát triển văn hóa đọc đối với đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc Việt Nam.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Hoàng Hà
Ngày bắt đầu 01/2023
Ngày kết thúc 12/2024

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải