Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hoàn thiện quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Cục Bản quyền tác giả
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Văn hóa
Chủ nhiệm(*) Phạm Thị Kim Oanh
Ngày bắt đầu 01/2023
Ngày kết thúc 12/2024

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải