Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đấu giá tác phẩm mỹ thuật ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Các lĩnh vực khác
Chủ nhiệm(*) Trương Đức Cường
Ngày bắt đầu 01/2021
Ngày kết thúc 12/2022

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

Các Đề tài - Dự án NCKH cùng đơn vị thực hiện