Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Giải pháp đào tạo ngành thiết kế đồ họa trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Các lĩnh vực khác
Chủ nhiệm(*) Hồ Trọng Minh
Ngày bắt đầu 01/2020
Ngày kết thúc 12/2021

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải