Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà sáng tác văn học nghệ thuật
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Vụ Kế hoạch, Tài chính
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Quản lý Nhà nước
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Kiều Duyên
Ngày bắt đầu 01/2017
Ngày kết thúc 12/2018

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải