Nhiệm vụ KHCNMT Đang thực hiện lĩnh vực: Văn hóa

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
  • : 01/2012 - 12/2013
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
  • : 01/2010 - 12/2011
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
  • : 01/2002 - 12/2003
Trang 1/1 <1>