Nhiệm vụ KHCNMT Mới lĩnh vực: Văn hóa

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2023 - 12/2024
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Bản quyền tác giả
 • : 01/2023 - 12/2024
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Văn hoá dân tộc
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : BO121125
 • : Lê Thị Hà
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Pháp chế
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Văn hóa cơ sở
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : BO121135
 • : Vũ Tú Quyên
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Chương trình cấp Bộ
 • : Cục Di sản văn hóa
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : CTB1218
 • : Trần Hiếu
 • : Văn hóa
 • : Chương trình cấp Bộ
 • : Viện Khoa học Thể dục Thể thao
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2021
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2020 - 12/2021
Trang 1/2 <12>