Nhiệm vụ KHCNMT Đang thực hiện lĩnh vực: Thông tin, Thư viện

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
  • : 01/2013 - 12/2014
  • : BO22131
  • : Lê Văn Viết
  • : Thông tin, Thư viện
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Thư viện Quốc gia Việt Nam
  • : 01/2013 - 12/2014
Trang 1/1 <1>