Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Quản lý Nhà nước

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Đào tạo
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/2017 - 12/2018
 • : BO23147
 • : Đinh Quang Trung
 • : Quản lý Nhà nước
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/2014 - 12/2015
 • : BO23123
 • : Hồ Việt Hà
 • : Quản lý Nhà nước
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/2012 - 12/2013
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Hợp tác quốc tế
 • : 01/2011 - 12/2012
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/2011 - 12/2012
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Hợp tác quốc tế
 • : 01/2011 - 12/2012
 • : BO23102
 • : Nguyễn Hải Anh
 • : Quản lý Nhà nước
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Hợp tác quốc tế
 • : 01/2010 - 12/2011
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 03/2009 - 03/2011
 • : BO23014
 • : Hoàng Như Yến
 • : Quản lý Nhà nước
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
Trang 1/1 <1>