Nhiệm vụ KHCNMT Đã hoàn thành lĩnh vực: Nghệ thuật

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : BO2118125
 • : Vũ Ngọc Thanh
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Huế
 • : 01/2016 - 12/2017
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2016 - 12/2017
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Huế
 • : 01/2015 - 12/2016
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2016 - 12/2016
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Múa Rối Việt Nam
 • : 01/2015 - 12/2016
 • : BO2114128
 • : Vũ Ngọc Thanh
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/2014 - 12/2015
 • : BO2113130
 • : Hoàng Chương
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Nghệ thuật biểu diễn
 • : 01/2013 - 12/2014
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2012 - 12/2013
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Huế
 • : 01/2012 - 12/2013
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2013 - 01/2013
 • : BO21118
 • : Lê Ngọc Canh
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Múa Việt Nam
 • : 01/2011 - 12/2012
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2009 - 12/2010
 • : BO210813
 • : Lê Ngọc Minh
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Điện ảnh
 • : 01/2008 - 12/2009
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2008 - 12/2009
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2008 - 12/2009
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2008 - 12/2009
 • : BO210840
 • : Bùi Văn Tiến
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Mỹ thuật
 • : 01/2008 - 12/2008
Trang 1/7 <1234567>