Nhiệm vụ KHCNMT Đang thực hiện lĩnh vực: Nghệ thuật

 • : BO21132
 • : Hoàng Chương
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Nghệ thuật biểu diễn
 • : 01/2013 - 12/2014
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2013 - 12/2014
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Liên đoàn Xiếc Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Liên đoàn Xiếc Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
Trang 1/1 <1>