Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Gia đình

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Gia đình
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Gia đình
 • : 01/2018 - 12/2019
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2017 - 12/2018
 • : BO41610
 • : Hoa Hữu Vân
 • : Gia đình
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Gia đình
 • : 01/2016 - 12/2017
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Gia đình
 • : 01/2014 - 12/2015
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2014 - 12/2015
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2013 - 12/2014
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
 • : 01/2013 - 12/2014
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2013 - 12/2014
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Gia đình
 • : 01/2013 - 12/2013
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Gia đình
 • : 04/2008 - 04/2010
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Gia đình
 • : 01/2008 - 12/2009
 • : BO4092
 • : Hoa Hữu Vân
 • : Gia đình
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Gia đình
 • : 01/2009 - 12/2009
Trang 1/1 <1>