Nhiệm vụ KHCNMT Đang thực hiện lĩnh vực: Du lịch

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
  • : 01/2013 - 12/2014
  • : BO31210
  • : Hà Văn Siêu
  • : Du lịch
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
  • : 01/2012 - 12/2013
Trang 1/1 <1>