Nhiệm vụ KHCNMT Mới lĩnh vực: Du lịch

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tổng Cục Du lịch
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : CTB3212
 • : Vũ Nam
 • : Du lịch
 • : Chương trình cấp Bộ
 • : Tổng Cục Du lịch
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2019 - 12/2020
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2019 - 12/2020
 • : Chương trình cấp Bộ
 • : Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch
 • : 01/2019 - 12/2020
 • : BO31414
 • : Lê Tuấn Anh
 • : Du lịch
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tổng Cục Du lịch
 • : 01/2014 - 12/2015
Trang 1/1 <1>