Nhiệm vụ KHCNMT Mới lĩnh vực: Di sản văn hóa

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2023 - 12/2024
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2023 - 12/2024
 • : BO202188
 • : Đỗ Minh Đức
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : BO202192
 • : Phạm Lan Oanh
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Hồ Chí Minh
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2021 - 01/2022
 • : BO202087
 • : Vũ Thị My
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Bảo tồn di tích
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : BO202085
 • : Trần Văn Ái
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : BO202084
 • : Châm Nhật Tân
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • : 01/2019 - 12/2020
 • : BO201774
 • : Lê Mai Oanh
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2017 - 12/2018
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
 • : 01/2017 - 12/2018
 • : BO201472
 • : Lê Mai Oanh
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2014 - 12/2015
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
 • : 01/2014 - 12/2015
Trang 1/1 <1>