Nhiệm vụ KHCNMT Mới lĩnh vực: Các lĩnh vực khác

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai
 • : 01/2021 - 12/2022
 • : BO5206
 • : Nguyễn Anh Minh
 • : Các lĩnh vực khác
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
 • : 01/2020 - 12/2021
 • : BO5205
 • : Hồ Trọng Minh
 • : Các lĩnh vực khác
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
 • : 01/2020 - 12/2021
Trang 1/1 <1>