Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Ngày 09/7/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 2413 /BVHTTDL-KHCNMT về việc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Báo cáo khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị  có liên quan thực hiện một số yêu cầu

1. Cung cấp thông tin theo mẫu phiếu:

a) Các cơ quan quản lý nhà nước theo Mẫu phiếu 1;

b) Các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo theo Mẫu phiếu 2;

c) Các triển lãm, bảo tàng, Thư viện quốc gia Việt Nam theo Mẫu phiếu 3;

d) Các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia theo Mẫu phiếu 4;

đ) Các đơn vị khác (không thuộc nhóm a, b, c, d ở trên) theo Mẫu phiếu 5.

(Công văn, các Mẫu phiếu được đăng trên Trang TTĐT Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: http://khcnmt-bvhttdl.vn/, Mục "Công văn, Thông báo")

2. Cử 01 cán bộ đầu mối (gồm họ và tên, chức vụ, email, số điện thoại di động - tại Mẫu phiếu) để phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong việc cung cấp thông tin và chuẩn bị công tác khảo sát, trao đổi trực tiếp tại đơn vị.

Phiếu cung cấp thông tin và thông tin về cán bộ đầu mối gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 16 tháng 7 năm 2021 (bản mềm gửi qua email) để tổng hợp xây dựng báo cáo và chuẩn bị công tác khảo sát./.