Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022-2023

Ngày 05/02/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 477/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022-2023
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022-2023 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KH&CN NĂM 2020

  Thời hạn nộp báo cáo: 15 tháng 5 năm 2021.

B. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CÁC CẤP NĂM 2022-2023

I. NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

Nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức xác định và đề xuất bao gồm:

1. Các đề tài, dự án thuộc Chương trình cấp quốc gia

2. Các nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia

Lưu ý: Các đề xuất phải có cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nhiệm vụ KH&CN hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước

 II. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ bao gồm: Đề tài độc lập cấp Bộ, Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

Thời hạn nộp Hồ sơ:  trước ngày 15 tháng 3 năm 2021

 Về đề tài cấp cơ sở và hoạt động thông tin khoa học, nộp báo cáo và các hồ sơ liên quan trước ngày 15/5/2020.

Về Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thời hạn nộp  Hồ sơ trước ngày 15/5/2021.

Về nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực nghiên cứu, Nhiệm vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thời hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 15/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

III. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Khoa học Thể dục thể thao, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Viện Bảo tồn Di tích thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Căn cứ định mức kinh phí được giao năm 2020 để xây dựng và đề xuất nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho năm 2021;

- Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để đề xuất nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng của tổ chức;

- Danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Khoa học Thể dục thể thao và Viện nghiên cứu phát triển Du lịch phải được Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch có ý kiến bằng văn bản trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 15/5/2020. 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ:

- Công văn đề nghị của đơn vị;

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ  KH&CN theo mẫu có xác nhận của đơn vị chủ trì; Thuyết minh dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia, Dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học;

- Bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu (đối với đề tài KH&CN cấp Bộ);

 Văn bản điện tử đề xuất Chương trình và đề tài khoa học KH&CN cấp Bộ gửi qua hòm thư điện tử: quanlykhoahocbvh@gmail.com;

Thuyết minh đề xuất nhiệm vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Tăng cường tiềm lực nghiên cứu qua gửi qua hòm thư điện tử: lephambangtam@yahoo.com.vn

2. Nơi nhận:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường);

- Thông tin liên hệ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

+ Bộ phận Quản lý Nghiên cứu khoa học - Điện thoại: 04.39438234 và 0983.157.712 (Đ/c Đoàn Đình Lâm);

+ Bộ phận Quản lý Phát triển Công nghệ - Điện thoại: 04.39434190 và 0913.212.005 (Đ/c Phạm Băng Tâm).

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ chỉ đạo thực hiện đúng nội dung tại văn bản này.

Nội dung chi tiết của Công văn và các Văn bản có liên quan, các Phụ lục thuyết minh, đề xuất  và Công văn hướng dẫn này được đăng tải trên website http://khcnmt-bvhttdl.vn và www.tbt-mocst.vn).

File đính kèm

Đình Lâm