Hướng dẫn xây dựng Thuyết minh để tuyển chọn đưa vào thực hiện năm 2021-2022

Ngày 27/5/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1963/BVHTTDL-KHCNMT về việc xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021-2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và hướng dẫn việc xây dựng Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tuyển chọn để đưa vào thực hiện năm 2021-2022 như sau: 

1. Căn cứ xây dựng Thuyết minh

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân thuộc Bộ căn cứ định hướng mục tiêu, yêu cầu đối với nội dung nghiên cứu và sản phẩm của các đề tài độc lập cấp Bộ và đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tại Quyết định số 1440/QĐ-BVHTTDL để xây dựng thuyết minh tham gia tuyển chọn.

2. Hồ sơ thuyết minh đề tài KH&CN

2.1. Thuyết minh đề tài KH&CN xây dựng theo quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.   

(Điều 10: Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ; Điều 12: Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ)

Lưu ý: Tất cả các thuyết minh tham gia tuyển chọn, xét chọn phải có bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu.

2.2. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2021-2022: 

- Căn cứ các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán, khung định mức xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015TTLT-BTC-BKHCN giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 22/4/2015 về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Nội dung chi điều tra, khảo sát căn cứ quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;

- Các định mức chi trong xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Quyết định số 981/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Căn cứ các phần công việc khoán chi, phần công việc không khoán chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính về việc quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước, để đề xuất phương thức khoán, trong đó xác định rõ phần công việc khoán và phần công việc không khoán;

- Chế độ công tác phí của chủ nhiệm và các thành viên tham gia nhóm nghiên cứu áp dụng quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ tài chính quy định về chế độ công tác phí và chế độ chi hội nghị.

3. Nơi nhận và thời hạn nộp Hồ sơ

 - Nơi nhận: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25 tháng 6 năm 2020.

Nội dung của Công văn này, các Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung nhiệm vụ khoa học  để tuyển chọn thực hiện trong năm 2021- 2022 và văn bản có liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: www.khcnmt-bvhttdl.vnwww.bvhttdl.gov.vn;

Thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 043.9438234 và 0933.668788 (Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan)./.