Báo cáo, cập nhật công tác ứng phó Biến đổi khí hậu của Bộ VHTTDL

Ngày 04/3/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 744/BVHTTDL-KHCNMT về việc báo cáo, cập nhật ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao thực hiện nhiệm vụ: Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để có tài liệu, số liệu thực tế nhằm phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc TW báo cáo, cập nhật công tác ứng phó với Biến đổi khí hậu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương trong giai đoạn 2016 - 2019 và dự kiến thực hiện năm 2020 

Để việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả nhằm cập nhật chính xác và đề xuất được những giải pháp có tính khả thi và thực tiễn đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, đề nghị Quý cơ quan phối hợp, tạo điều kiện đối với các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đầu mối là Viện Bảo tồn di tích, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Đồng thời, xây dựng Báo cáo thống kê gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Viện Bảo tồn di tích theo địa chỉ:  số 489 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 03 tháng 4 năm 2019. Bản mềm Báo cáo thống kê gửi về địa chỉ Email: hanguyen0590@gmail.com./.

Mẫu Báo cáo thống kê bằng bản mềm quý vị có thể download ở file đính kèm bên dưới.

Phòng Quản lý bảo vệ Môi trường - Vụ KHCNMT