Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ KH&CN năm 2020-2021

Ngày 08/01/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 95/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020-2021

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018

Căn cứ kế hoạch và ngân sách sự nghiệp khoa học năm 2018 được giao, đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo theo các nội dung sau đây:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở, các nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu, chống xuống cấp của các tổ chức khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp và các hoạt động khoa học và công nghệ sử dụng các nguồn kinh phí khác. Lập danh mục cung cấp thông tin theo Phụ lục kèm theo Công văn này.

2. Đối với các Viện nghiên cứu hoạt động theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập đề nghị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức theo quy định và các mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, Thông tư số 90/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ.

  Thời hạn nộp báo cáo: 15 tháng 5 năm 2019.

B. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC CẤP NĂM 2020-2021

 

I. NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức xác định và đề xuất bao gồm:

1. Các đề tài, dự án thuộc Chương trình cấp quốc gia

Căn cứ mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt của các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước; Các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ ngành tổ chức thực hiện để đề xuất các đề tài, dự án thuộc các Chương trình cấp quốc gia.

Danh mục cụ thể của các Chương trình trọng điểm cấp quốc gia được đăng tải trên Website của Bộ Khoa học và Công nghệ http://www.most.gov.vn. Danh mục các Chương trình/Đề án đã được Chính phủ phê duyệt và các Chương trình Chính phủ giao cho các Bộ, ngành thực hiện được đăng trên Website của Chính phủ.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ cụ thể của Chương trình/Dự án có nội dung phù hợp nhằm giải quyết các mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt và không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác của Bộ, ngành, địa phương.

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia

- Căn cứ các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Định hướng trọng tâm lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Nghiên cứu phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng ngành kinh tế mũi nhọn trong mô hình tăng trưởng; chính sách phát triển, cơ chế quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam; cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu các vấn đề  về xã hội, con người, văn hóa và nguồn nhân lực.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đòi hỏi quy mô phối hợp liên ngành, sự điều hòa phối hợp của cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành chủ quản có liên quan) trong việc huy động lực lượng tổ chức thực hiện và triển khai áp dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia và độc lập cấp quốc gia) các tổ chức, cá nhân chủ trì xây dựng hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Lưu ý: Các đề xuất phải có cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước

Yêu cầu phải có căn cứ pháp lý rõ ràng, cam kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo lợi ích của cả hai bên, khai thác được thế mạnh về khoa học và công nghệ và nguồn tài chính của các nước tiên tiến để giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ cấp thiết trong nước.

Yêu cầu về hồ sơ:

- Đề cương thuyết minh đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư;

- Bản sao Bản thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu.

 

II. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

1. Căn cứ đề xuất và định hướng trọng tâm ưu tiên của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Quyết định số 1755/2016/QĐ-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 3966/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2021 (sau đây gọi là Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ);

- Quyết định số 3968/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu);

- Quyết định số 2318/QĐ-BKHCN ngày 27/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0";

- Quyết định số 4610/QĐ-BVHTTDL ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Định hướng danh mục sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 4588/QĐ-BVHTTDL ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;

- Quyết định số 4788/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”;

- Căn cứ yêu cầu thực tiễn của đơn vị để thực hiện chức năng nhiệm vụ được Bộ trưởng giao.

  2. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN

- Các nhiệm vụ KH&CN đề xuất phải bám sát các căn cứ nêu trên và phù hợp với chức năng của đơn vị;

- Nhiệm vụ KH&CN chỉ được xem xét khi tổ chức chủ trì, cá nhân đề xuất nhiệm vụ chỉ ra được đơn vị ứng dụng, kế hoạch triển khai và cam kết ứng dụng kết quả sau nghiên cứu;

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN, dự án, nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng phải có xác nhận đồng ý của lãnh đạo Tổng cục trước khi gửi về Bộ;

- Điều kiện các tổ chức, cá nhân tham gia nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

- Các đơn vị căn cứ mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ được phê duyệt tại Quyết định số 1272/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực Du lịch để tuyển chọn thực hiện năm 2019-2021: “Phát triển Du lịch theo hướng tăng trưởng xanh” để đề xuất các đề tài nhánh của Chương trình.

- Các đơn vị đề xuất Chương trình KH&CN cấp Bộ cần xác định: Tên chương trình; Mục tiêu nghiên cứu; Sản phẩm dự kiến; Danh mục đề tài nhánh; Địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên cứu; Thời gian; Dự kiến kinh phí thực hiện.

Thời hạn nộp  Hồ sơ:  trước ngày 10 tháng 3 năm 2019

4. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (dưới hình thức đề tài, dự án cấp Bộ).

- Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ căn cứ nội dung các Quyết định tại Mục 1 phần này và các nhiệm vụ cụ thể trong Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2021 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3966/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2016; những vấn đề xã hội, quản lý xã hội, con người và nguồn nhân lực; những nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020-2021;

- Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN có tính cấp thiết góp phần xây dựng chế độ chính sách ngành, chiến lược phát triển KH&CN ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình để Bộ trưởng xem xét đặt hàng các tổ chức KH&CN nghiên cứu.

(Phiếu đề xuất theo Phụ lục số 01 của Thông tư 16/2015/TT-BVHTTDL).

Thời hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 10/3/2019.

5. Đề tài cấp cơ sở và hoạt động thông tin khoa học 

- Đề tài cấp cơ sở:

+ Đơn vị báo cáo danh mục các đề tài đã thực hiện năm 2018 và các đề tài đang thực hiện năm 2019;

+ Thủ trưởng đơn vị phê duyệt Quyết định nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở thực hiện năm 2019 theo đề xuất của Hội đồng khoa học cấp cơ sở, sắp sếp theo thứ tự ưu tiên, gồm: tên nhiệm vụ, kinh phí dự kiến, thời gian thực hiện.

-  Hoạt động thông tin khoa học:

Đối với các đơn vị có hỗ trợ hoạt động thông tin khoa học cần báo cáo cụ thể việc triển khai thực hiện ở một số nội dung cụ thể sau: Nâng cao chất lượng thông tin khoa học trên Tạp chí của đơn vị; Kế hoạch tăng cường hoạt động khoa học trên website cho đơn vị; Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cập nhật những thông tin khoa học, những sự kiện nổi bật về khoa học và công nghệ trong, ngoài Ngành, đẩy mạnh công tác thông tin khoa học của đơn vị đến cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thời hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 15/5/2019.

6. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ các hình thức, trình tự thủ tục, trách nhiệm triển khai ứng dụng và các quy định tại Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của đơn vị.

Thời hạn nộp  Hồ sơ: trước ngày 20/5/2019.

7. Nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực nghiên cứu

Xây dựng dự án tăng cường trang thiết bị căn cứ trên nhu cầu đào tạo giảng dạy, nghiên cứu của đơn vị; tính cần thiết của công tác tăng cường năng lực trang thiết bị.

Điều kiện được tham gia tuyển chọn:

- Chưa chính thức được đầu tư đồng bộ trang thiết bị từ các nguồn kinh phí khác thuộc ngân sách Nhà nước hoặc thuộc các dự án viện trợ quốc tế nhưng thường xuyên có các hoạt động nghiên cứu và triển khai một số nhiệm vụ khoa học.

- Có chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tính năng, công dụng của thiết bị, đồng thời có nhu cầu sử dụng từ 60% công suất trở lên.

- Có năng lực tổ chức, khai thác, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị;

- Có đầy đủ các điều kiện lắp đặt như nhà xưởng, điện,…

Hồ sơ Dự án gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt dự án.

- Thuyết minh dự án.

Thời hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 25/02/2019

8. Nhiệm vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Việc xác định và đăng ký nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) năm 2019-2020 trên cơ sở phù hợp với lĩnh vực quản lý chuyên ngành được phân công theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị (Phụ lục Ban hành theo Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL  ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tập trung xây dựng tiêu chuẩn quốc gia nằm trong quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đến năm 2020 của Bộ VHTTDL theo Quy hoạch phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đến năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (Quyết định số 3257/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 11 năm 2014).

Thời hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 25/02/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

III. NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Khoa học Thể dục thể thao, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Viện Bảo tồn Di tích thực hiện các nhiêm vụ sau:

- Căn cứ định mức kinh phí được giao năm 2019 để xây dựng và đề xuất nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng cho năm 2020;

- Danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Khoa học Thể dục thể thao và Viện nghiên cứu phát triển Du lịch phải được Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 15/5/2019.

 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ:

- Công văn đề nghị của đơn vị;

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ  khoa học và công nghệ theo mẫu có xác nhận của đơn vị chủ trì; Thuyết minh dự án xây dựng TCVN, Dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học;

- Bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu (đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ);

 Văn bản điện tử đề xuất Chương trình và đề tài khoa học KH&CN cấp Bộ gửi qua hòm thư điện tử: quanlykhoahocbvh@gmail.com;

Thuyết minh đề xuất nhiệm vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Tăng cường tiềm lực nghiên cứu qua gửi qua hòm thư điện tử: lephambangtam@yahoo.com.vn

2. Nơi nhận:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường);

- Thông tin liên hệ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học - Điện thoại: 04.39438234 và 0933668788 (Đ/c Nguyễn Thị Phương Loan);

Phòng Quản lý Phát triển Công nghệ - Điện thoại: 04.39434190 và 0913212005 (Đ/c Phạm Băng Tâm).