Hướng dẫn xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ KHCN năm 2019-2020

Ngày 12/4/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1508/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019-2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và hướng dẫn việc xây dựng Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp như sau:

1. Căn cứ định hướng mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Phát triển Du lịch theo hướng tăng trưởng xanh” các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có chức năng, năng lực phù hợp đề xuất đề tài và xây dựng ngay Hồ sơ thuyết minh cho năm 2019-2020 để tham gia tuyển chọn.

2. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân căn cứ Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng, giao trực tiếp xây dựng Hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn (Quyết định số 1273/QĐ-BVHTTDL và 1274/QĐ-BVHTTDL);

3. Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng theo quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(Điều 10: Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ; Điều 12: Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ)

Lưu ý: Tất cả các thuyết minh tham gia tuyển chọn, xét chọn phải có bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu.

3. Nơi nhận và thời hạn nộp hồ sơ.

 - Nơi nhận: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 18  tháng 5 năm 2018.

Nội dung của Công văn này, các Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung nhiệm vụ khoa học  để tuyển chọn thực hiện trong năm 2019-2020 và văn bản có liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: www.khcnmt-bvhttdl.vnwww.bvhttdl.gov.vnwww.cinet.gov.vn.

          Thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 043.9438234 và 0933.668788 (Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan)./.

Đính kèm: