Xây dựng phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Thông tư 90/2017/TT-BTC

Ngày 09/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 689/BVHTTDL-KHCNMT trong đó yêu cầu các Viện Nghiên cứu trực thuộc Bộ xây dựng phương án tự chủ theo Thông tư 90/2017/TT-BTC

Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt phương án tự chủ của các Viện Nghiên cứu thuộc Bộ, theo đó Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Khoa học Thể dục thể thao, Viện Bảo tồn di tích, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch là các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và toàn bộ chi đầu tư theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ. 

Tuy nhiên, ngày 30/8/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, theo đó các Bộ, cơ quan trung ương phải lấy ý kiến của Bộ Tài chính xem xét về phương án phân loại tự chủ tài chính của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Để đảm bảo đúng trình tự về việc phê duyệt phương án tự chủ theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Viện căn cứ Thông tư 90/2017/TT-BTC để chỉnh sửa phương án tự chủ cửa đơn vị và gửi về Bộ trước ngày 25/3/2018 (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)./.

 

Thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại: 04.39438234;

Nội dung công văn và các văn bản có liên quan  được đăng tải trên website: http://khcnmt-bvhttdl.vn