Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018-2019

Ngày 19/01/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 238/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018-2019
Công văn đề nghị các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, thời hạn nộp báo cáo chậm nhất ngày 15/5/2017

Công văn cũng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp như sau:

1. Các đề tài, dự án thuộc Chương trình cấp quốc gia, thời hạn đề xuất chậm nhất ngày 15/03/2017    

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia,   

3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước,  thời hạn đề xuất chậm nhất ngày 15/03/2017

4. Lập danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập), thời hạn trước ngày ngày 15/05/2017

5. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, thời hạn trước ngày 25/02/2017

6. Nhiệm vụ Tăng cường tiềm lực nghiên cứu, Nhiệm vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thời hạn trước ngày 25/02/2017

Hồ sơ đề xuất bao gồm: 

- Công văn đề nghị của đơn vị;

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ  khoa học và công nghệ theo mẫu có xác nhận của đơn vị chủ trì; Thuyết minh dự án xây dựng TCVN, Dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học;

- Bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu (đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ).

 Văn bản điện tử đề xuất Chương trình và đề tài khoa học KH&CN cấp Bộ gửi qua hòm thư điện tử: quanlykhoahocbvh@gmail.com.

Thuyết minh đề xuất nhiệm vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Tăng cường tiềm lực nghiên cứu qua gửi qua hòm thư điện tử: lephambangtam@yahoo.com.vn

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học - Điện thoại: 04.39438234 và 0933668788 (Đ/c Nguyễn Thị Phương Loan).

Phòng Quản lý Phát triển Công nghệ - Điện thoại: 04.39434190 và 0913212005 (Đ/c Phạm Băng Tâm).