Tổ chức ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Ngày 06 tháng 5 năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn só 1581/BVHTTDL-KHCNMT về việc hướng dẫn tổ chức "Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và công nghệ như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Mục đích: Tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam  năm 2016 nhằm tiếp tục biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu nghiên cứu khoa học và công nghệ đối với sự phát triển đất nước; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ; động viên thế hệ trẻ, nghiên cứu khoa học, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

- Yêu cầu: Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016 được tổ chức thống nhất, đồng bộ trang trọng, thiết thực và hiệu quả  tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Nội dung và hình thức tổ chức

2.1. Chủ đề năm 2016: “Khoa học và công nghệ - Chìa khóa của thành công”.

2.2 Treo khẩu hiệu “Khoa học và Công nghệ - Chìa khóa của thành công” và “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5”

2.2. Các hoạt động hưởng ứng tại đơn vị

- Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động khoa học và công nghệ; nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Thông tin về các thành tựu Khoa học và Công nghệ nổi bật, có đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, cũng như  thuộc lĩnh vực của Bộ, ngành, đơn vị nói riêng.

- Giới thiệu về chính sách, pháp luật Khoa học và Công nghệ mới được ban hành và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

- Giới thiệu về năng lực, tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị mình cũng như định hướng đầu tư phát triển trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

2.3. Hình thức tổ chức

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật khoa học và công nghệ, vai trò của khoa học và công nghệ, các hoạt động khoa học và công  nghệ thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Triển lãm kết quả sáng tạo của sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ của các Trường, Viện, hoặc trưng bày giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ, mở cửa đón khách tham quan các phòng thí nghiệm, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

- Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên.

- Tổ chức tọa đàm, gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học với học sinh, sinh viên.

Đính kèm: