Bộ VHTTDL ban hành Thông tư Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BVHTTDL quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao

         Thông tư gồm 6 Chương, 25 điều có phạm vi điều chỉnh là quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao, bao gồm: (1)) Giáo dục, truyền thông; (2) Kiểm tra doping; (3) Quản lý kết quả; (4) Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống doping.

       Công tác phòng, chống doping trong hoạt động thể thao được thực hiện theo quy định của Bộ luật Phòng, chống doping thế giới, các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Phòng, chống doping thế giới và quy định phòng, chống doping của Việt Nam. 

        Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể thao, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thể thao tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia hoạt động thể thao tại nước ngoài.

       Thông tư gồm các nội dung quy định chính sau: Giáo dục truyền thông; Kiểm tra Doping; Quản lý kết quả; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống Doping

       Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2024 và Các văn bản quy phạm pháp luật sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao.

Thông tư số 01/2023/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao. 

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này, Bộ luật Phòng, chống doping Thế giới, các tiêu chuẩn quốc tế được thay đổi hoặc bổ sung, thì sẽ áp dụng và thực hiện theo các quy định mới phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Thể dục, thể thao.

Cục Thể dục thể thao  được giao trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thực hiện Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức và cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Thể dục thể thao) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung kịp thời

Đình Lâm