Nhiệm vụ KHCNMT Đã hoàn thành

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/2018 - 01/2018
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/2015 - 12/2016
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 09/2012 - 09/2013
 • : BO200917
 • : Bùi Quang Thanh
 • : Di sản văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 03/2009 - 03/2011
 • : B03-2010
 • : Hoàng sơn
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/2010 - 12/2010
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 03/2008 - 03/2010
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 03/2005 - 03/2007
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/2005 - 12/2006
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/2002 - 01/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/2003 - 01/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1991 - 01/2001
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1997 - 12/1998
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1997 - 12/1998
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1997 - 12/1998
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1995 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1993 - 12/1994
Trang 1/1 <1>