Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Du lịch

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
  • : 03/2008 - 03/2010
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
  • : 03/1994 - 03/1996
Trang 1/1 <1>