Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Văn hóa

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 03/1992 - 03/1994
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Văn hoá dân tộc
 • : 01/1992 - 12/1993
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • : 01/1992 - 12/1993
Trang 7/7 <1234567>