Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Văn hóa

  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
  • : 01/1992 - 12/1993
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Vụ Văn hoá dân tộc
  • : 01/1992 - 12/1993
  • : Đề tài cấp Bộ
  • : Thư viện Quốc gia Việt Nam
  • : 01/1992 - 12/1993
Trang 7/7 <1234567>