Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Văn hóa

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO19871
 • : Lê Như Hoa
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : BO19841
 • : Ma Ngọc Dung
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1997 - 12/1998
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1997 - 12/1998
 • : BO19739
 • : Hà Thị Nự
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1997 - 12/1998
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1997 - 12/1998
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Văn hoá dân tộc
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1995 - 12/1996
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 03/1994 - 03/1996
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Vụ Kế hoạch, Tài chính
 • : 01/1994 - 12/1995
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Văn phòng
 • : 01/1994 - 12/1995
Trang 6/7 <1234567>