Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Văn hóa

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/2002 - 01/2004
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung tâm hỗ trợ Sáng tác
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Trung học Kỹ thuật In
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO10176
 • : Lê Như Hoa
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO10146
 • : Vi Văn Biên
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO10148
 • : Ma Ngọc Dung
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO10030
 • : Vũ Hòa
 • : Văn hóa
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • : 01/2000 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
 • : 01/2000 - 12/2001
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1991 - 01/2001
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
Trang 5/7 <1234567>