Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Thông tin, Thư viện

 • : BO220219
 • : Phạm Thế Khang
 • : Thông tin, Thư viện
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : BO229812
 • : Phạm Mai Hùng
 • : Thông tin, Thư viện
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
 • : 01/1998 - 12/2000
 • : BO22997
 • : Phạm Việt Long
 • : Thông tin, Thư viện
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Văn phòng
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO229917
 • : Đỗ Hữu Dư
 • : Thông tin, Thư viện
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Thư viện Quốc gia Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
 • : 03/1995 - 03/1997
Trang 2/2 <12>