Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Liên đoàn Xiếc Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO2199109
 • : Lê Chức
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO2199112
 • : Trần Thu Hà
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO219993
 • : Lý Anh Tuấn
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO2198111
 • : Tú Ngọc
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : BO2198108
 • : Tạ Tạo
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Mỹ thuật
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : BO219836
 • : Chu Quang Trứ
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Mỹ thuật
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : BO219844
 • : Hoàng Chương
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/1998 - 12/1999
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Hãng phim truyện Việt Nam
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1995 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1996 - 12/1997
 • : BO219690
 • : Phạm Thị Nga
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/1996 - 12/1997
Trang 5/7 <1234567>