Nhiệm vụ KHCNMT lĩnh vực: Nghệ thuật

 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : BO210270
 • : Đỗ Hương
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
 • : 01/2002 - 12/2003
 • : BO210171
 • : Phan Bích Hà
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Nghệ thuật biểu diễn
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Viện Phim Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO2101113
 • : Ngô Văn Thành
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO2101114
 • : Bình Định
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO210195
 • : Phó Đức Kỳ
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Ảnh Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : BO2101102
 • : Dân Quốc
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Nhà hát Chèo Việt Nam
 • : 01/2001 - 12/2002
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Cục Nghệ thuật biểu diễn
 • : 01/2000 - 12/2001
 • : BO210049
 • : Tuấn Giang
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/2000 - 12/2001
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/2000 - 12/2001
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/2000 - 12/2001
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : BO219946
 • : Tất Thắng
 • : Nghệ thuật
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/1999 - 12/2000
 • : Đề tài cấp Bộ
 • : Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
 • : 01/1999 - 12/2000
Trang 4/7 <1234567>